Üzleti feltételek

Az OP Health Care s.r.o. általános üzleti feltételei

Bevezetés

Az OP Health Care s.r.o. Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban: „Általános Üzleti Feltételek") az OP Health Care sro társaság jogi kapcsolatai szabályozza, székhelye: Kukučínova 847/18, 972 01 Bajmóc, szervezet azonosítószáma: 52 206 157, bejegyezve a Trenčín Kerületi Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásában, szakasz: Sro, ügyszám: 37748 / R (a továbbiakban: "OP Health Care sro" vagy "eladó") és vevői (a továbbiakban: "vevő" vagy "ügyfél") (eladó és a vevő együttesen a továbbiakban: "Szerződő felek" vagy külön "Szerződő fél") a termékek szállítását vagy eladását vételi vagy szállítási szerződés vagy bármilyen más kapcsolódó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) útján, amelyek szerves részét képezik a jelen Általános Üzleti Feltételeknek. A Szerződés és az Általános Üzleti Feltételek az Eladó és a Vevő közötti viszonyt szabályozzák a termék eladásánál és szállításánál, amely a Szerződésben van meghatározva (a továbbiakban: „termék" vagy „áru".)

1. Ajánlatok

Az ajánlatok nem kötelező erejű jogi és kereskedelmi nyilatkozatok, amelyek csak abban az esetben válnak kötelezővé, ha azokat írásban tették. Az érvényes árlista, amelyet az OP Health Care s.r.o. meghatalmazott képviselője írt alá, írásbeli ajánlatként is érvényes. Az írásban tett ajánlatok az eladóra nézve kötelezőek. A Vevő az ajánlat kézhezvételét írásban visszaigazolja a kézhezvételtől számított öt (5) munkanapon belül. Ha az ajánlatot a megadott határidőn belül nem erősítik meg, akkor az nem elfogadottnak minősül.

2. Ár

2.1. Az árainkat - hacsak másként nem állapodunk meg - értjük az általunk megadott mennyiségi egységre, ideértve a vámot, a jövedéki adót és a rendeltetési helyre történő szállítást a Szlovák Köztársaságban.

2.2 Az ár figyelembe veszi az ajánlatunk kidolgozásakor érvényes tényeket. OP Health Care s.r.o. jogosult ezt az árat módosítani a piaci ár, az állami illetékek és / vagy egyéb árazási tényezők (pl. beszerzési árak, valuta paritások, szállítási költségek stb.) megváltozása esetén. Az áruk kézbesítésének napján érvényes körülmények döntő jellegűek.

2.3 A vevő rendkívüli igényei vagy a vevő különleges megrendelései nem szerepelnek ajánlatkínálatunkban, ezeket külön kell fizetni a tényleges költségek alapján.

2.4 Az OP Health Care s.r.o. jogosult az árat módosítani, különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiak esetében:
a) a szállítási díjak változásakor (vámok, behozatali díj vagy egyéb vámok);
b) a jelenlegi piaci ár változásakor a Szlovák Köztársaságban;
c) a szállítási költségek változásakor;
d) az árazást befolyásoló egyéb tényezők jelentős változásakor (nemzetközi vagy beszerzési árak, valuta árfolyam, termékhiány, jogi követelmények miatti keletkező beszerzési költségek változása stb.).

3. Megrendelések

3.1. Az OP Health Care s.r.o. vállalja, hogy a termékeket a vevő írásbeli megrendelése alapján szállítja, és a vevő vállalja, hogy átveszi az általa megrendelt termékeket, és ezekért a vételárat megfelelő módon fizeti.

3.2 A vevő köteles a megrendelésben feltüntetni:
a) a megrendelt termék leírását;
b) a megrendelt termék mennyiségét;
c) a teljesítés helyét;
d) a megrendelés kiadásának dátuma;
e) a vevő nevében eljárni felhatalmazott személy aláírását;
f) a felhatalmazott személy telefonszámát
g) a fuvarozó nyilvántartási számát abban az esetben, ha a vevő vagy fuvarozó személyesen veszi át a termékeket a teljesítés helyéről.

3.3 A vevőnek a jelenlegi megrendelésben meg kell adnia a teljesítés helyét, azaz a vevő köteles a jelenlegi megrendelésben egyértelműen kijelenteni, hogy
a) a vevő vagy szállítója személyesen veszi át a termékeket, a teljesítés helyét, amelyet az OP Health Care s.r.o. a megrendelés megerősítésénél adott meg, vagy
b) az OP Health Care s.r.o., annak szállítója vagy az OP Health Care s.r.o. a kiszállítási szolgáltatáson keresztül szállítja a termékeket a teljesítés helyére, amelyet a vevő a jelenlegi megrendelésben adott meg.

3.4. Az OP Health Care s.r.o. csak akkor fogadja el a megrendelést, ha azt a felhatalmazott személy adta ki, és ha a jelen Altalános Üzleti Feltételek 3.2. és 3.3. pontjában lévő összes követelményt tartalmazza. Azon személyeket, akik a vevő nevében az OP Health Care s.r.o.-nál megrendelésre vannak felhatalmazva a Szerződés határozza meg. Abban az esetben, ha a vevő megváltoztatta a felhatalmazott személyek listáját, vállalja, hogy erről a változástól számított egy héten belül haladéktalanul írásban értesíti az OP Health Care s.r.o.-t.

3.5. A megrendelés és az áruk későbbi kézbesítésének feltételeit a vonatkozó megrendelés benyújtásának időpontjával kapcsolatban részletek a Szerződés határozza meg, míg
a) a vevő vagy szállítója jogosult a termékeket a teljesítés helyéről átvenni, amely az OP Health Care s.r.o. megrendelés megerősítésében van feltüntetve, vagy
b) az OP Health Care s.r.o., annak szállítója vagy az OP Health Care s.r.o. a kiszállítási szolgáltatáson keresztül szállítja a termékeket a teljesítés helyére, amelyet a vevő a jelenlegi megrendelésben adott meg.

3.6. Abban az esetben, ha az OP Health Care s.r.o., annak szállítója vagy az OP Health Care s.r.o. a kézbesítő szolgáltatáson keresztül a termékeket a Vevő által a jelenlegi megrendelésben megadott teljesítési helyre szállítja, az OP Health Care s.r.o. jogosult más logisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos díjat felszámolni, különösen:
a) ha a kiszállítás munkanapokon és ünnepekor történik;
b) üzemanyagdíja díjak;
c) a vevőnél történő várakozási díjak;
d) a Szerződésből és annak szerves részét képező mellékletekből származó díjak.

4. Kiszállítás


4.1. Mennyiség
Számla a darabárukért darabszám alapján kerül kiállításra. A termékek mennyiségre vonatkozó ellentmondásokat azonnal a kézhezvételekor kell jelenteni, különben nem lesznek figyelembe véve.

4.2 Minőség
A szállítást a vevőnek haladéktalanul ellenőriznie kell a mennyiség, minőség és annak szempontjából, hogy a szállított áruk megfelelnek-e a megrendelésnek. A nyilvánvaló hibákat és a kézbesítéssel kapcsolatos fenntartásokat az áruk átvételekor azonnal jelenteni kell.
A rejtett hibákat (pl. áruk cseréjét) azonnal a felderítésüket követően, de legkésőbb a kézbesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül kell jelenteni.
Az időben tett és indokolt panaszok esetén a sérült árucikkeket hibátlan termékekkel helyettesítik, vagy a panaszolt áru jóváírásra kerül.

4.3 Szállítás helye
Az OP Health Care s.r.o. fenntartja a jogot bizonyos áruk későbbi kézbesítésére, az OP Health Care s.r.o. erről előzetesen értesíti a vevőt.

Az eladó megpróbálja a termékeket időben kézbesíteni. A kézbesítési dátum csak akkor lesz biztos, ha kifejezetten írásban lesz megállapodva.

A kézbesítés helye - eltérő megállapodás hiányában - az ajánlatban megadott, a szállítási feltételeknek megfelelő helyet jelenti. Saját átvételek, az OP Health Care s.r.o. által kijelölt hely estén, a szállítás a vevő kockázatára és költségére történik. A szállítmány a szállítmányozó általi elfogadás a csomagolás hibátlan állapotának igazolására szolgál, és kizárja az OP Health Care s.r.o.-val szembeni követeléseket, a szállítás során bekövetkező veszteségeket és károkat. Az áruszállítás biztosítását csak a vevő kifejezett kérésére és saját költségére történik.

Távmegrendelés esetén az Eladó teljesíti a Vevőnek történő kézbesítésére vonatkozó kötelezettségét úgy, hogy postai úton vagy futárral elküldi azt a szerződésben meghatározott kézbesítési helyre. A Vevő köteles az árut az Eladó által a Vevő megrendelésének megerősítésében megjelölt helyen átvenni. Amennyiben az Eladó az áruk kézbesítésében késedelmet szenved, az Eladó jogosult egyoldalúan, akár többször is meghosszabbítani az áruk kézbesítésének határidejét, amelyről az Eladó visszaigazolást ad ki a Vevőnek.

Az eladó nem köteles az árut egy meghatározott helyről kiszállítani.

4.4 Az áruk átvételét haladéktalanul a megadott helyen kell végrehajtani, hacsak nincs másként megállapodva. A vevő késleltetett átvétele esetén az eladó - egyéb jogainak sérelme nélkül - további határidők meghatározása nélkül teljes egészében vagy részben elállhat a szerződéstől; az áruk szállításával kapcsolatos összes költséget a vevő viseli. A vevő köteles megteremteni az áruk átvételéhez szükséges előfeltételeket, és saját maga vagy felhatalmazott személy útján felügyelni az átvételt. A vevő vagy az általa meghatalmazott személy, megerősíti a szállítás megfelelő lezajlását.

5. Fizetési feltételek

5.1. Eltérő megállapodás hiányában a szállított áruk fizetését a számlán feltüntetett számlára kell teljesíteni.

5.2 Ha a vevő késedelmesen fizeti az áruk árait, akkor az eladó jogosult a késedelmi kamatok kiszámlázására a Polgári törvénykönyv 517. 40/1964 sz. törvény (a továbbiakban: „Polgári törvénykönyv") alapján, ha a vevő természetes a késedelmi kamatokkal és a Polgári törvénykönyv 369. 513/1999 sz. törvény (a továbbiakban: „Polgári törvénykönyv") értelmében, ha a vevő jogi személy a késedelmi kamatokkal a tartozó összegből minden napi késés után.

5.3. A vevő vállalja, hogy megtérít az eladónak minden olyan kárt, amelyet a vételár megfizetésének késedelme okozhat, valamint az eladónak a követelések behajtásával kapcsolatban felmerült összes költségét (bírósági díjak, jogi díjak, beszedési társaság kifizetése stb.).

5.4. Ezenkívül az eladó jogosult további időtartam meghatározása nélkül elállni a Szerződéstől, amennyiben a vevő késik az ár megfizetésével, ha csődeljárást, szerkezetátalakítási vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek a v evő vagyonára vonatkozóan, ha a csőd- vagy szerkezetátalakítási eljárást elutasították, vagy ha ismertek olyan körülmények, amelyek veszélyeztetik vagy akadályozzák az eladó követeléseinek végrehajthatóságát.

5.5 Az eladónak joga van fizetés késedelem esetében vagy a körülmények ismeretségében az 5.4. pont szerint módosítani, törölni vagy visszavonni a korábban elfogadott határidőket, és további szállításokat kizárólag előre fizetés, készpénzfizetés alapján, vagy elfogadható fizetési biztosíték nyújtásával végezhet.

5.6 A vevő csak akkor számíthat be ellenköveteléseket az eladó vételárának követeléseivel szemben, ha azokat az eladó írásban elismerte érvényes és végrehajtható bírósági határozat alapján.

5.7 A pontos meghatározás nélkül érkező befizetéseket az eladó részletes követeléseként számolja fel. A számlakivonatok vagy a felszámlálási jelentések pontossága és az azokban feltüntetett követeléseink státusza a vevő által elismertként érvényes, kivéve, ha a dokumentumokat a kibocsátás dátumától (a dokumentum dátuma) számított két héten belül, írásbeli indokolással tévesként elutasítják.

Abban az esetben, ha a Vevő nem teljesíti a Szerződő Felek közötti Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit, vagy csődbe kerül, önként lemond arról, vagy ha a Vevő ellen végrehajtást vagy végrehajtási eljárást indítottak, vagy bekövetkezett bármilyen más körülmény ideértve, de nem kizárólag, a minden olyan ügynökségtől kapott infomáció, amely információkat nyújt hitelbiztosításról vagy kölcsönökről), amely hátrányosan befolyásolhatja a vevő fizetőképességét vagy veszélyeztetheti az OP Health Care s.r.o. követeléseinek kielégítését, az OP Health Care s.r.o. jogosult egyoldalúan megváltoztatni a fizetési feltételeket (ideértve, de nem kizárólagosan, a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatását, a további szállítások, például az előlegek vagy más biztosítékok, vagy értékpapírok feltételeinek meghatározását), és jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani / megszüntetni.

6. Tulajdonjog fennmaradása

Az áru a teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

Ezen áruk harmadik felekkel szembeni letétként történő felhasználása, az eladó jóváhagyása nélkül, kizárt. Az áru harmadik fél általi lefoglalásáról a vevőnek haladéktalanul értesítenie kell az OP Health Care s.r.o.-t. A vevőnek az áruk feldolgozására, felhasználására vagy értékesítésére vonatkozó joga akkor szűnik meg, ha a fizetéseit felfüggesztik, vagy csődöt, szerkezetátalakítási eljárást vagy felszámolást kezdenek ellene. Abban az esetben, ha a tulajdonjog alá tartozó áru feldolgozása megtörténik, az eladó az új áruk társtulajdonában részesül az abban foglalt fenntartott áruk felszámolási árában. A vevő így az eladót egy követeléssel ruházza fel a fenntartott áruk viszonteladására, annak ellenére, hogy azt tovább feldolgozták. Az eladó kérésére a vevő köteles bejelenteni a tartozó harmadik feleket, és értesíteni őket az átruházásról.

7. Garanciák

7.1. A vevő garantálja az eladónak az eladó jövőbeni követeléseinek a vevővel szembeni biztosítását - a vevő által az eladóval kötött vagy a jövőben keletkező szerződésekből származó követeléseket (az ebben a szakaszban leírt követeléseket garanciákkal biztosítják, a továbbiakban: „Biztosított követelések"). Különösen a vevő által nyújtott pénzügyi biztosítékok minősülnek garanciaként. A vevő vállalja, hogy módosítja/megváltoztatja a garanciamegállapodás/okat (azaz bankgarancia-szerződést / zálogjog létrehozásáról szóló megállapodást stb.), amelyek biztosítékot nyújtanak az OP Health Care sro és a vevő között megkötött szerződésekből eredő követelésekre úgy, hogy a garanciának kell terjednie az OP Health Care s.r.o.-val szembeni minden jelenlegi és jövőbeli kötelezettségére az OP Health Care s.r.o. és a termékértékesítés vevője közötti jogviszony keretében már végrehajtott vagy végrehajtandó szerződések alapján. A vevő vállalja, hogy benyújtja az OP Health Care s.r.o.-nak az érvényességét igazoló eredeti dokumentumot a garancia meglétéről vagy megváltozásáról.

7.2. Az eladónak joga van garanciákat igénybe venni a vevővel szembeni, biztosított követelések teljesítése érdekében, amelyeket a vevő a határidőn belül nem teljesített teljes egészében (ideértve, de nem korlátozva a vételárra, a szerződéses büntetésre vagy a szerződés alapján felmerülő egyéb jogi követelésre, vagy bármiféle egyéb követelményre a szerződő felek között megkötött Szerződés és bármilyen más szerződésre vonatkozó követelésket.)

7.3. A garanciák esedékessé válnak, és az eladónak jogában áll a garanciákat felhasználni a vevővel szembeni esedékes vagy fennmaradó Biztosított követelések teljesítésére, feltéve, hogy a következő feltétel valamelyike teljesül:
a) csődeljárást vagy szerkezetátalakítási javaslatot nyújtottak be a vevő vagyonára;
b) a közvetített üzleti információk alapján az eladó észszerűen feltételezheti, hogy a vevő nem fizeti ki a Biztosítékot a határidőn belül;
c) végrehajtási kérelmet nyújtottak be a vevővel szemben;
d) a vevő felszámolási kérelmet nyújtott be;
e) ha a vevő vagy valamelyik kezese ellen per vagy hasonló eljárás indul a vevő bármely kötelezettségének megfizetésére az ilyen kezessel szemben, ha e kötelezettség teljesítése befolyásolhatja az ügyfél azon képességét, hogy teljes mértékben fedezze a Biztosított követeléseket;
f) a vevővel szemben végrehajtási okirat létezése esetén, amelynek fizetése befolyásolhatja a vevő azon képességét, hogy teljesítse a Biztosított követeléseket;
g) ha a vevő, amely természetes személy, meghalt, vagy abban az esetben, ha meghal a természetes személy, aki a jogi személy egyedüli vagy többségi részvényese vevőként;
h) ha a vevő, amely természetes személy, elfogja, vagy elkezdte szabadságvesztés-büntetés végrehajtását vagy őrizetbe vételét, akkor ez hasonlóképpen vonatkozik olyan természetes személyre, aki a jogi személy kizárólagos vagy többségi részvényese, mint vevő.

7.4. A 7.2. és a 7.3. pontban felhasznált garanciák alkalmazása esetén a vevő az OP Health Care s.r.o. korábbi felhívása alapján köteles a felhívástól számított 7 napon belül megújítani és fenntartani a garanciákat (írásban, e-mailben vagy telefonon keresztül). Abban az esetben, ha a vevő nem újítja meg és nem tartja fenn a garanciákat az e pontban meghatározott időtartamon belül, az eladónak joga van az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat azonnali megszüntetésére, amely a vevőnek történő kézbesítés pillanatától kezdve lép érvénybe.

7.5. Amennyiben a jelen cikk 7.3. pontjában felsorolt feltételek bármelyike fennáll, az eladó jogosult a vevővel szemben követeléseket beszámítani a vevőtől az eladóval szemben esedékes követelésekkel.

7.6. Abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti a biztosíték nyújtásával és fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét garancia útján, vagy abban az esetben, ha nem nyújt az OP Health Care s.r.o. részére garanciát, bármilyen okból fogva, a megállapodás időtartama alatt, az OP Health Care s.r.o. jogosult megtagadni annak végrehajtását és visszalépni a Szerződéstől.

8. Egyedi intézkedések

8.1. A szerződő Felek vállalják, hogy jogaik gyakorlásáról és a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítéséről minden esetben írásban teszik nyilatkozatukat, és e nyilatkozatokat e-mailben, faxon vagy ajánlott levélben küldik meg a másik Szerződő félnek kézhezvételi nyugtával. A szóbeli nyilatkozatokat a Szerződő feleknek a Szerződésben meghatározott kapcsolattartóival 24 (huszonnégy) órán belül írásban meg kell erősíteniük; az így nem megerősített nyilatkozatok érvénytelenek. A Szerződő felek által egymásnak elküldött összes e-mailt – amelyeknél a kézbesítése meg van erősítve - a kézhezvétel napján kell tekinteni kézbesítettnek. Az ajánlott levélben küldött, kézhezvételi nyugtával küldött leveleket a bélyegzés napjától számított 5. (ötödik) napon kell kézbesítettnek tekinteni, még akkor is, ha a küldőnek visszaküldik a visszatérő jelzéssel: "Nem lett átvéve" vagy "Nem található", "Nem ismert" vagy "Nem lett elfogadva."

8.2. A vevő köteles értesíteni az OP Health Care s.r.o. adatainak bármilyen változását (különösen név- és vezetéknév / cégnév, lakóhely / székhely, helyiségek, fióktelepek, ügyvezető tisztviselők, bankszámlaszám vagy adószám azonosítójának megváltozása esetében), legkésőbb a változás hatálybalépésének napján. A vevő vállalja, hogy haladéktalanul, írásban értesíti az OP Health Care s.r.o.-t, ha csődbe megy, felszámolás alatt áll, önkéntesen megszüntetésre került, végrehajtási vagy végrehajtási eljárás indult ellene, vagy olyan körülmények merültek fel, amelyek veszélyeztethetik a Szerződés végrehajtását vagy az OP Health Care s.r.o. követeléseinek kielégítését. A veszteségekért és károkért, amelyek e kötelezettség nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből származnak a vevőt terhelik.

8.3. A vevő az eladó kérésére a vevőnek történő kézbesítés napjától számított 7 napon belül köteles megadni az eladónak a vevővel kapcsolatos valós azonosító adatokat.

9. Szerződéses bírságok és kártérítés

9.1. Abban az esetben, ha a Szerződést annak érvényességének lejárta előtt az OP Health Care s.r.o. felmondja, a vevő általi Szerződésszegés miatt, az OP Health Care s.r.o. számlázásra jogosult, és a vevő köteles szerződéses büntetést fizetni a teljes mennyiségért, amelyet a vevő a Szerződésben megállapodott megvásárolni, de ezt a Szerződés teljes időtartama alatt a szerződés megszűnéséig nem vette át.

9.2. Az eladó jogosult kártérítést igényelni a vevő által, a Szerződés megsértése miatt, az eladónak okozott károkért. Az eladó jogosult a szerződéses büntetést meghaladó kártérítés igénylésére.

9.3. A vevő köteles megfizetni az eladónak az Általános Üzleti Feltételek e cikke alapján kiszabott szerződéses büntetést és / vagy kártérítést az eladó által a vevőnek történő számla kiállításától számított tizennégy (14) napon belül. A számlázás egy számla alapján történik, amelyet ÁFA szempontjából nem kell számlának tekinteni. A vevő fizetési kötelezettségét abban az esetben tekintik teljesítettnek, amikor a szerződéses büntetést és / vagy károkat jóváírják az eladó bankszámlájára.

9.4 Az OP Healthcare s.r.o. az 1999 év 294. sz. törvényének 5.§, 1. bekezdése b) pontja alapján nem vállal felelőséget a hibás termék által okozott károkért, amelyet a fogyasztó saját maga vagy környezete által a termék nem megfelelő kezelésével okoz. Ez a rendelkezés nem zárja ki a termék hibáinak előzetes szerződéses felelősségét, de a fogyasztó beleegyezésével jelzi, hogy tisztában van a felelősség esetleges kizárásával.


9.5 Ezeket a termékeket nem az orvos által felírt gyógyszerek helyettesítésére szánják, ezért a feltételek elfogadásával a fogyasztó beleegyezik abba, hogy egészségügyi állapotát konzultálja kezelőorvosával a termékeink használtat megelőzve. Termékeink kezelőorvossal történő előzetes egyeztetés nélküli használatáért az OP Healthcare s.r.o. nem vállal felelősséget termékeink használatával a fogyasztónak okozott egészségkárosodásért, kivéve a hibás termék által okozott károkat.

10. A szerződés felmondása

10.1. Az eladó jogosult írásban elállni a Szerződéstől a Szerződés lényeges megszegése esetén, miközben a Szerződés a visszavonási nyilatkozatnak a vevőnek történő kézbesítésének napján jár le, ha:
a) a vevő a Szerződésből vagy a jelen Általános Üzleti Feltételekből fakadó bármely kötelezettségét megsérti, és az eladó korábbi írásbeli kérésének ellenére ezt a jogsértést nem távolítja el a meghosszabbított időtartam alatt, amely nem kevesebb, mint nyolc (8) nap az írásbeli kérelem a vevő részére történő kézbesítésétől számítva, vagy
b) a vevő az esedékesség időpontjában nem teljesíti a Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit; vagy
c) a vevő fizetésképtelen, csődbe ment, vagyonát csődként nyilvánították, vagy a csődeljárást a vevő vagyonának hiánya miatt felfüggesztették, a vevővel szemben felszámolási, végrehajtási vagy végrehajtási eljárást lett indítva, vagy bármilyen egyéb körülmény merül fel - ideértve, de nem kizárólag, a vevő tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változásokat - amelyek hátrányosan befolyásolhatják a vevő fizetőképességét vagy veszélyeztethetik a követelések kielégítését az OP Health Care s.r.o. számára.

10.2. A felek megállapodtak abban, hogy a Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén mindent fel kell egymásnak számolni annak érdekében, hogy szerződéses kapcsolatukat a felmondástól számított 30 (harminc) napon belül felmondják.

10.3. A Szerződés felmondása nem érinti a kár megtérítésének jogát (a Szerződés megsértéséből fakadót), a jogválasztásra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket, a Felek közötti viták rendezését, a szerződéses büntetést és az egyéb olyan szerződéses rendelkezéseket, amelyek a Felek akarata szerint vagy természetük miatt a Szerződés megszüntetése után is érvényesek.

10.4. Távolról megkötött Szerződés esetén a Vevőnek joga van indoklás nélkül az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül visszalépni az ilyen szerződéstől, és ez az időtartam akkor is érvényes, ha az elállási értesítést az eladónak legkésőbb az időszak utolsó napján küldték el.

10.5. Az Eladó a jelen Általános Üzleti Feltételek 11.4. pontja szerint a visszavonásának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek a szerződésből való elállással kapcsolatos és a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben fizetett összegeket, beleértve a szállítási és postai költségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat.

11. Vis maior

A vis maior esetei mentesítik az eladót kötelezettségei alól azok teljes időtartamára. Ugyanez vonatkozik minden olyan előre nem belátható vagy az eladó szándékára alapuló független ellátási problémára vagy akadályra, mint például mindenféle működésképtelenség, alapanyagok hiánya, IEA és a hatóságok bármilyen formájú előírása. Ez vonatkozik a tervezett ellátási források részleges vagy teljes kimaradására is. Ebben az esetben az eladó jogosult részben vagy egészben visszavonni a szállítást, vagy csak azt a részét szállítja, amely jelenleg rendelkezésre áll. Ezen a ponton a vevő jogosult arra, hogy fedezze azt az igényt, amelyet az eladó nem fedez egy másik szállító által, amíg az eladó be nem jelenti az ellátás folytatását.

12. Adatvédelmi záradék

12.1. A dokumentum egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a nemzeti adatvédelmi törvények lesznek érvényesek, különös tekintettel a 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 2016. április 27.-éről az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló törvény, amely a 95/46 / EK (GDPR) irányelvet hatályon kívül helyezi.

12.2. Mindkét fél használni és biztosítani fogja, hogy alszállítói kizárólag a Szerződés teljesítésének céljából használják fel a nyilvánosságra hozó Felek vagy harmadik felek személyes adatait.

12.3. A nyilvánosságra hozó fél megerősíti, hogy jogosult személyes adatokat szolgáltatni az átvevő fél számára. Ha az egyik szerződő fél az alkalmazandó adatvédelmi törvények szerint adatközvetítőként jár el, akkor a felek adatkezelési Megállapodást / szerződést (a GDPR 28. cikkének jogi követelményeinek megfelelően) vagy azzal egyenértékű megállapodást kötnek annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatokra vonatkozóan a törvénynek megfeleljenek az adatfeldolgozáshoz.

12.4. Ha a Szerződés teljesítése során az átvevő félnek személyes adatokat kell szolgáltatnia harmadik felek számára, akkor az elfogadó fél hasonló adatkezelési megállapodásokat / szerződéséket köt ezzel a záradékkal megfelelően és az e záradékban előírt mértékben.

12.5. A Szerződés megszűnésekor az átvevő fél a nyilvánosságra hozó (megfelelő módon teljesító) fél írásbeli kérésére visszajuttatja a nyilvánosságra hozó félhez az összes megszerzett személyes adatot és az ilyen adatok feldolgozásának eredményeit, és törli azok összes példányát, kivéve a törvényes adatmegőrzési kötelezettség alapján történő adatmegőrzést.

12.6. A Szerződés végrehajtása és az alkalmazandó adatmegőrzési időszak alatt az elfogadó fél: (i) a legfrissebb biztonsági intézkedésekkel védi a nyilvánosságra hozott fél személyes adatait, és (ii) korlátozza az oktatott személyzet, akik ésszerű titoktartási kötelezettséghez fűződnek, számára a hozzáférést. Az átvevő fél nem továbbíthat és nem dolgozhat fel semmilyen személyes adatot az Európai Gazdasági Térségről (EGT), illetve azon kívülről, anélkül, hogy előzetesen megbizonyosodott arról, hogy bármely szállító megköti és betartja a szokásos szerződéses kikötéseket (vagy más olyan kikötést vagy megállapodást, amelyet az Európai Bizottság előzetesen jóváhagy).

12.7. Az adott Adatvédelmi záradékban meghatározott összes kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

13. Titoktartás és a jó hírnév védelme

13.1. A Felek megállapodtak abban, hogy titokban tartják az összes információt, amelyet valamelyik Fél kifejezetten bizalmasnak minősít, és amelyet a Felek a Szerződéssel kapcsolatban a másik Féllel közöltek.

13.2. A bizalmas információ olyan információ, amely nyilvánosan nem elérhető, és amely általában nem áll rendelkezésre az érintett üzleti körökben, és amelyet az egyik Szerződési fél kifejezetten bizalmasként jelöl ki.

13.3. A bizalmas információ nem olyan információ, amely nyilvánosan hozzáférhető volt a Szerződés aláírásának napján, vagy amely általában hozzáférhető volt az érintett üzleti körökben, és olyan információ, amely természetéből nyilvánvaló, hogy a másik Fél nem szeretné titokban tartani, kivéve, ha a másik Fél kifejezetten bizalmasnak minősítette.

13.4. A Feleknek a bizalmas információk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettsége nem vonatkozik a Pénzügyi információk és a Vevő fizetési fegyelemével kapcsolatos információk az Eladóval szemben, valamint azokra az esetekre, amikor a Fél a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése alapján bizalmas információkat közölt vagy más módon tettek közzé vagy használtak fel és azokban az esetekben, amikor a Szerződő Felek bizalmas információkat fedtek fel vagy más módon tettek közzé a bíróságokkal szemben a bírósági eljárásokkal vagy más hatóságokkal, vagy a Szerződő Felek szakmai tanácsadójával és konzultálójával, valamint a Szerződő Fél képviselőjével.

13.5. A titoktartás kötelezettsége a Szerződés teljesítése során és a Szerződés megszűnését követően határozatlan ideig fennmarad. A titoktartási kötelezettséget megsértő Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Félnek megtéríteni az e kötelezettség megszegése miatt elszenvedett károkat.

13.6. Ugyanakkor a Vevő vállalja, hogy tartózkodik minden olyan cselekedettől vagy magatartástól - a szerződés időtartama alatt, még annak lejárta után is -, amely káros lehet az OP Health Care s.r.o jó hírnevére.

14. Üzleti titok

14.1. A Szerződő felek megállapodtak abban, hogy minden intézkedést megtesznek a Szerződéssel kapcsolatos információk, a kölcsönös levelezés és a Szerződéssel kapcsolatos információk bizalmas jellegének biztosítása érdekében, a Kereskedelmi Törvénykönyv 271. §-ának megfelelően.

14.2. A Szerződő felek a szerződés tárgyát és tartalmát üzleti titoknak, ugyan úgy annak mellékleteit, kiegészítő megállapodásait, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos levelezéseit és információit.

14.3. Az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége a Szerződés teljesítése során és a Szerződés megszűnését követően határozatlan ideig fennmarad. Az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége nem alkalmazható állami hatóságok és intézmények, valamint bíróságok sürgős igénye esetén, ha a hatályos jogi normák szerint mindkét Szerződő fél köteles bizonyítani a Szerződésben szereplő tényeket.

15. Záró rendelkezések

15.1. Ha ezen Általános Üzleti Feltételek bármely rendelkezése bármikor illegálisá, érvénytelené vagy végrehajthatatlanná válik, a jelen Általános Üzleti Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek jogszerűségét és végrehajthatóságát ez nem érinti vagy sérti. A Szerződő felek vállalják, hogy tárgyalnak bármilyen jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezésnek az újra történő felváltásáról, miközben ezek az új rendelkezések a lehető legközelebb állnak az illegális, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések jelentéséhez.

15.2. Az eladó jogosult a Szerződést vagy annak egy részét, valamint a Szerződésből fakadó egyéni jogokat és kötelezettségeket harmadik félre átruházni vagy átadni, feltéve, hogy köteles erről a vevőt írásban előzetesen értesíteni. A Szerződés aláírásával a vevő visszavonhatatlanul hozzájárul az ilyen átruházáshoz vagy átadáshoz.

15.3. A vevő az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult átruházni vagy átadni a Szerződést vagy annak egy részét, illetve a szerződésből fakadó egyéni jogokat és kötelezettségeket harmadik fél számára.

15.4. A jelen Általános Üzleti Feltételekben vagy a Szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a Szlovák Köztársaság más, általánosan kötelező érvényű jogi szabályozása vonatkozik, figyelembe véve az érintett üzleti ágazatban általánosan alkalmazott üzleti gyakorlatokat.

15.5. A Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Szerződéssel vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vitákat elsősorban kölcsönös megállapodás útján rendezik (bíróságon kívüli megállapodás). Abban az esetben, ha a Szerződő felek között nem születik megállapodás, a vitákat tárgyilagosan és területileg az illetékességű bíróság az alperes székhelyétől függően, a. 160/2015 sz. a polgári vitarendezésről szóló törvény alapján, véglegesen eldönti.

15.6. A Szerződés csak a mindkét Szerződő fél írásbeli megállapodása alapján módosítható.

15.7 A jelen Általános Üzleti Feltételek érvényesek, kivéve, ha a Szerződő felek kifejezetten írásban másként nem állapodtak meg, vagy ha törvény másként nem rendeli el. A Szerződésben meghatározott egyedi feltételek elsőbbséget élveznek az Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseivel szemben. Ezek az Általános Üzleti Feltételek akkor is érvényesek, ha a vevő megrendeléseiben szereplő feltételek eltérőek, kivéve, hogy ezeket az eladó írásban elismerte.

15.8. A jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólagosan érvényesek. A vevő eltérő üzleti feltételei akkor sem érvényesek, ha a vevő ezeket értesítette az eladónak, vagy ha azokat a vevő dokumentumaira nyomtatják.

15.9. Az OP Health Care s.r.o. jogosult ezen Általános Üzleti Feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztatni / kiegészíteni. Az Általános Üzleti Feltételek új, frissített változata felváltja a korábbi verziót, és hatályba/hatásba lép:

a) az OP Health Care s.r.o www.vitiligoshop.sk weboldalán való közzétételének dátumával (akkor érvényes, ha az Általános Üzleti Feltételeket közzéteszik az OP Health Care s.r.o. weboldalán), vagy
b) elektronikus formában (e-mailben) az OP Health Care s.r.o.-be történő elküldését követő napon.a vevő utolsó ismert e-mail címe (akkor érvényes, ha az Általános Üzleti Feltételeket nem teszik közzé az OP Health Care s.r.o. honlapján).

Személyes adatok védelme

1. A személyes adatok kezelője az Eladó, és így az OP Health Care sro társaság, székhelye: Kukučínova 847/18, 972 01 Bajmóc, cég azonosító száma: 52 206 157, a Trenčín Kerületi Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásába bejegyzett, szakasz: Sro, ügyszám: 37748 / R (a továbbiakban: „Eladó"). A közvetítő az IRISOFT, s.r.o. társaság, székhelye: Soblahovská 1116/61, 911 01 Trencsén, cég azonosító száma: 36 332 275, nyilvántartásba véve a Trenčín Kerületi Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásában, szakasz: Sro, ügyszám: 14274 / R.

2. Az Eladó elérhetőségei:

Kukučínova 847/18
972 01 Bojnice/ Bajmóc
e-mail: peter.ondrejmiska@gmail.com

3. Az érintett személy, akinek a személyes adatait az Eladó, mint üzemeltető dolgozza fel, a Vevő a Vásárlási szerződés értelmében.

4. Az eladó a Vevő által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a Vásárlási szerződés feltételeinek teljesítése és további megerősítése, az elektronikus megrendelés, a kézbesítés, a fizetések elszámolása és a felek közötti szükséges kommunikáció feldolgozása céljából öt évig tárolja.

5. A Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vevő abban az esetben, ha fogyasztóként lép fel, köteles értesíteni az Eladót nevéről és vezetéknevéről, számlázási címéről és kézbesítési címéről, beleértve az irányítószámáról, telefonszámáról és e-mail címéről.

6. Az eladó az 5. ponttal összhangban dolgozza fel a személyes adatokat: név és vezetéknév, számlázási cím és kézbesítési cím, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet.

7. Az eladó nem adhatja ki a Vevő adatait harmadik személyeknek, az eladó alvállalkozóinak és közvetítőinek kivételével, azoknak pedig kizárólag olyan adatokat, amelyek a szállítás sikeres teljesítéséhez szükségesek. Az eladó a Vevő személyes adatait a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú Európai parlamenti és Tanácsi szóló rendelettel, valamint a 18/2018 Z. z számú törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli.

8. Az Áruk megrendelésével a www.vitiligoshop.sk E-bolton keresztül a Vevő megerősíti, hogy személyes adatait az eladónak önként adta meg, és beleegyezik feldolgozásukkal az Eladó nyilvántartásában, kivéve, ha azok ellentétesek a törvényekkel, valamint az adatok harmadik félnek és állami intézményeknek történő nyilvánosságra hozatalát és továbbítását a törvény által előírt feltételekkel és mértékben.

9. A Vevőnek az Eladó címére / e-mailjére kézbesített ingyenes írásbeli vagy elektronikus kérés alapján joga van:
• a hozzáférésre a személyes adatokhoz, amely szerint információt szerezhet arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, milyen célra, milyen mértékben dolgozzák fel azokat és kinek adhatják ezeket az adatokat,
• a pontatlan vagy helytelen adatok helyesbítéséhez, vagy a hiányos adatok módosításához,
• az adatok törléséhez, ha a feldolgozás célja megszűnik, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen dolgozzák fel,
• a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához,
• az adatok hordozhatóságához, amely szerint strukturált és gépi, olvasható formában szerezheti meg a rá vonatkozó személyes adatokat akár saját magának, akár a személyes adatok másik kezelője számára,
• a személyes adatok feldolgozása vagy a profilozás elleni kifogásolásra,
• panasz benyújtására a felügyeleti szervnél, azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, amelynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Pozsony, abban az esetben, ha úgy találja, hogy az Eladó megsértette a fent említett Személyes Adatok Védelméről szóló törvény szerinti kötelezettségeit. Bratislava, v prípade, že by zistil, že Predávajúci porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona OOÚ.
Ha a Vevő információt kér személyes adatainak feldolgozásáról, az Eladó és esetleg a közvetítői is kötelesek ezt az információt indokolatlan késedelem nélkül megadni. A Vevőnek joga van díjmentesen kapni az információt. Bármely Vevő, aki úgy találja, vagy úgy gondolja, hogy az Eladó vagy a közvetítői személyes adatait a Vevő magán- és személyes életének védelme vagy a törvény megsértésével dolgozza fel, különösen, ha a személyes adatok feldolgozásuk célja szempontjából pontatlanok, magyarázatott kérhet az Eladótól vagy közvetítőitől, vagy kérheti, hogy az Eladó vagy a közvetítői szüntessék meg az így kialakult helyzetet.

10. A Vevő jogosult visszavonni a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését írásban az eladó székhelyének címére vagy elektronikus úton az eladó e-mail címére: ondrejmiska@vitiligoshop.sk.

11. A megfelelő rovat megjelölésével a megrendelés elküldése előtt, a Vevő hozzájárulását adhat az Eladónak az Eladó új termékekkel, kedvezményekkel és promóciókkal kapcsolatos információk küldéséhez szükséges személyes adatainak feldolgozására és tárolására, és az adatok valamennyi információs rendszerében történő feldolgozására.

12. A vevő személyes adatait bármikor megváltoztathatja vagy frissítheti a fiókjába való bejelentkezés után, vagy az ondrejmiska@vitiligoshop.sk e-mailre írt írásbeli kérés alapján. A Vevő írásbeli kérésére a személyes adatokat töröljük az adatbázisból. A Vevő a hírlevelek küldését bármikor megszüntetheti a hírlevél alján található "leiratkozás" linkre kattintva vagy az ondrejmiska@vitiligoshop.sk e-mailre írt írásbeli kérés segítéségével.

13. Az eladó nem szándékozik továbbítani személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek, a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítójának.

14. Az Eladó nem dolgozza fel a Vevő személyes adatait automatikus egyedi döntéshozatal révén (beleértve a profilozást is).

Panasztételi eljárás

I. Bevezető rendelkezések

I.1.Ezzel a panasztételi eljárással az OP Health Care sro társaság, székhelye: Kukučínova 847/18, 972 01 Bojnice, cégazonosító szám: 52 206 157, a Trencséni Járási Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába bejegyezve, Oszt.: Kft, Ügyszám: 37748 / R (a továbbiakban: OP Health Care s.r.o.") a fogyasztóvédelemről szóló 2007 évi, 250 sz. törvény § 18, 1. bekezdése és a Szlovák Nemzeti Tanács módosításáról szóló 1990 évi, 372 sz. törvény (a továbbiakban: „a fogyasztóvédelmi törvény") megfelelően tájékoztatja a fogyasztót (a továbbiakban: "fogyasztó" vagy "vevő" is) a hibákból eredő (a továbbiakban: "panaszok") jogok gyakorlásának feltételeiről és módjáról, beleértve a jótállási javításokat is.
I.2. Ezt a panasztételi eljárást a 40/1964 sz. Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv") a fogyasztóvédelmi törvény szerint, valamint a Szlovák Köztársaság egyéb, általában kötelező érvényű jogszabályai szerint lett kiadva.
I.3. Ez a panasztételi eljárás összhangban áll a 18 sz. 1. bek. fogyasztóvédelmi törvénnyel, amely a vevő számára elérhető helyen, nevezetesen az OP Health Care s.r.o honlapján: www.vitiligoshop.sk és www.vitiligoshop.cz, valamint az OP Health Care s.r.o minden létesítményében érhető el.

II. Felelősség az eladott cikk hibaiért

II.1. OP Health Care s.r.o. felel a hibákért, amelyek a megvásárolt árunk merülnek fel a vevő általi átvételkor (a Polgári Törvénykönyv 619. sz. törvényének 1. bekezdése), és a hibákért, amelyek az áruk garanciaideje alatt merültek fel az áru átvétele után (a Polgári Törvénykönyv 619. sz. törvényének 2. bekezdése). A jótállási idő 24 hónap (a Polgári Törvénykönyv 620. sz. törvényének 1. bekezdése).
II.2. A hiba miatt alacsonyabb áron értékesített termékekre a garanciaidő 24 hónap, az OP Health Care s.r.o. azonban nem felel a hibáért, amelyért alacsonyabb árat állapítottak meg (a Polgári Törvénykönyv 619. sz. törvényének 1. bekezdése.)
II.3. Használt tárgyakra a garanciaidő 12 hónap (a Polgári Törvénykönyv 620. sz. törvényének 2. bekezdése.)
II.4. A vevőnek kiadott jótállási levélben vagy a reklámban feltüntetett nyilatkozatban az OP Health Care s.r.o. olyan jótállást nyújthat, amely meghaladja a törvény által előírt jótállás körét, e garancia feltételeit és hatályát az OP Health Care s.r.o. a garancialevélben határozz a meg (a Polgári Törvénykönyv 620. sz. törvényének 5. bekezdése.)
II.5. A jótállási idő a termék kézbesítésének dátumától számít (a Polgári Törvénykönyv 621. sz. törvény.) Ha a vásárolt árukat az OP Health Care sro-től eltérő vállalkozó üzembe helyezi, akkor a jótállási idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, ha a vásárló az áruk kézhezvételétől számított legkésőbb 3 héten belül rendelte el az üzembe helyezést, és megfelelően és időben biztosítja a szükséges együttműködést a szolgáltatás teljesítéséhez. (a Polgári Törvénykönyv 621. sz. törvénye.)
II.6. A hibákért való felelősség gyakorlásától addig az időpontig, amikor a vevő a javítás befejezése után köteles volt átvenni a terméket, nem számít bele a jótállási időbe (a Polgári Törvénykönyv 627. sz. törvényének 1. bekezdése.) Az áruk cseréje esetén a jótállási idő az új áruk kézhezvételétől kezdődik újra (a Polgári Törvénykönyv 627. sz. törvényének 2. bekezdése.)
II.7. Az áruknak a hibájukért való felelősség, amelyekre a jótállási idő vonatkozik és az lejár és a jótállási időszak alatt nem gyakorolták ezt a jogot, ez a jog érvénytelenné válik (a Polgári Törvénykönyv 626. sz. törvényének 1. bekezdése.)
II.8. A gyorsan romló dolgoknál a felelősség a hibás termékért jogot legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolni; egyébként a jogok lejárnak (a Polgári Törvénykönyv 626. sz. törvényének 2. bekezdése.)
Ha az OP Health Care s.r.o. áruk vásárlásakor ajándékként az áruhoz további termékeket kínál az eladott árukhoz, az ügyfél dönt az, hogy elfogadja-e a felajánlott ajándékot. Az ajándék azonban nem értékesített termék, ezért az OP Health Care s.r.o. nem felelős semmilyen hibáért. Ha azonban az OP Health Care s.r.o. tud az ajándék esetleges hibáiról, köteles figyelmeztetni az ügyfelet az ajándék felajánlásakor (a Polgári Törvénykönyv 629. sz. törvénye.) Abban az esetben, ha az ajándéknak van olyan hibája, amelyről az OP Health Care s.r.o. nem értesítette az ügyfelet, az ügyfél jogosult azt visszaküldeni (a Polgári Törvénykönyv 629. sz. törvénye.) Ha az ügyfélnek joga van visszalépni a szerződéstől (pénzvisszatérítés), akkor az ügyfél köteles az OP Health Care s.r.o. visszaadni mindent, amit a szerződés alapján kapott, azaz az ajándékként elfogadott termékeket is (a Polgári Törvénykönyv 457. sz. törvénye és a Polgári Törvénykönyv 48. sz. törvényének 2. bekezdése.)

III. A hibákért való felelősségvállalás jogának gyakorlása (panaszok)

III.1. Az OP Health Care s.r.o. köteles a panaszokat az internetes űrlapon az OP Health Care sro webhelyein: www.vitiligoshop.sk és www.vitiligoshop.cz, valamint minden olyan létesítményben keresztül elfogadni, ahol lehetséges a panaszok elfogadása az eladott termékekkel vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy egy kijelölt személynél (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 2. bekezdése.) Ha egy másik vállalkozót jelölnek ki javításra a jótállási nyilatkozatban (a továbbiakban: „jótállási szerviz"), amely közelebb van az OP Health Care s.r.o. vagy a vevő helyéhez, akkor a vevőnek javítási jogot kell gyakorolnia a jótállási szervizben (a Polgári Törvénykönyv 658. sz. törvénye.)
II.2. Egyéb jogok a hibáktól való felelősségvállalásból, azaz az áruk javításának joga, az áruk cseréjének joga, a vételi szerződéstől való visszalépés joga (pénzvisszatérítés) és az ésszerű engedményhez való jog, amelyet a vevő az OP Health Care sro honlapján található internetes űrlapon: www.vitiligoshop.sk és www.vitiligoshop.cz és az OP Health Care sro bármely telephelyén gyakorolja.
III.3. OP Health Care s.r.o. vagy az általa felhatalmazott alkalmazott vagy a javításra kijelölt más, kötelezett személy köteles a panaszt haladéktalanul, összetett esetekben, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás összetett műszaki értékelésére van szükség, 30 napon belül a panasz benyújtásának dátumától a panasz rendezésére. A panaszkezelési módszer meghatározása után a panaszt azonnal rendezik, indokolt esetben a panasz rendezhető később is; a panasz rendezése azonban a panasz napjától számított 30 napnál nem tarthat tovább. A panaszkezelési határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől vagy joga van a terméket új termékre cserélni (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 4. bekezdése.)
III.4. Az OP Health Care s.r.o. panasz benyújtásakor köteles megerősítést kiadni a fogyasztó számára. Ha a panaszt távolsági kommunikáció útján nyújtják be, az OP Health Care s.r.o. köteles a panasz visszaigazolását haladéktalanul megküldeni a fogyasztónak; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz teljesítésének levelével együtt kell kézbesíteni; a követelés teljesítéséről szóló megerősítést nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van a panasz teljesítését más módon bizonyítani (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 8. bekezdése.)
III.5. Az OP Health Care s.r.o. legkésőbb a panasz teljesítésétől számított 30 napon belül köteles írásbeli dokumentumot kiállítani a panasz teljesítéséről (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 9. bekezdése.)
III.6. Ha a vásárló a vásárlás első 12 hónapjában panaszt nyújtott be, az OP Health Care s.r.o. kizárólag szakmai megítélés alapján rendezhet panaszt. Az OP Health Care s.r.o. legkésőbb a panaszkezelés napjától számított 14 napon belül kézbesíti a fogyasztónak a panasz elutasítását indokoló szakértői vélemény egy példányát (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 6. bekezdése.)
II.7. Ha a vásárló 12 hónappal a vásárlás után termék panaszt nyújtott be, és az OP Health Care s.r.o. elutasította azt, a panaszt kezelő személy köteles a panasz kezeléséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy a fogyasztónak lehetősége van a terméket szakmai értékelésre küldeni (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 7. bekezdése.)
III.8. A fogyasztónak joga van olyan terméket visszaküldeni, amely veszélyes az OP Health Care s.r.o.részére. Ha a fogyasztó ezt a jogot gyakorolja, az OP Health Care s.r.o. köteles visszavenni egy ilyen terméket, és a termék kézhezvételétől számított három munkanapon belül visszatéríteni a fogyasztónak a termék vételárat, ideértve a szándékosan felmerült költségeket is, amelyeket a fogyasztó köteles bizonyítani. A gyártó vagy az importőr köteles a veszélyes terméket visszavenni, még akkor is, ha a fogyasztónak nincs igazolása a termék megvásárlásáról (a 6. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 7. bekezdése.)

IV. A panasz feltételei és módja

IV.1. A fogyasztó az OP Health Care s.r.o.-tól megvásárolt terméket, minden olyan intézményben panaszolhatja, ahol lehetséges a panasz elfogadása az eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében (a 18. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 2. bekezdése.)
IV.2. Az áruk panasz benyújtásakor a fogyasztó köteles:
a) benyújtani a vásárlás igazolását pénztárgép-blokk formájában, vagy olyan módon, amely nem vet fel kétségeket annak bizonyítására, hogy az árut az OP Health Care s.r.o.-tól vásárolták;
b) benyújtani a panaszolni kívánt terméket értékelésre;
c) benyújtani jótállási levelet - olyan tárgy panaszlása esetén, amelyhez a vásárláskor jótállási levelet adtak ki, amikor a jótállási levéllel ellátott áruknak meg kell felelniük a jótállási levélen szereplő egyéb garanciaigény feltételeinek;
d) benyújtani a panaszolni kívánt áruk eredeti csomagolását - ha ez lehetséges, a panaszolni kívánt áruk típusától függően;
e) biztosítani a panasz megfelelő kezeléséhez szükséges együttműködést, például biztosítani a szükséges adatokat, kitölteni az űrlapokat stb.

V. A panaszkezelés formája

V.1. Ha egy eltávolítható hibáról van szó, a vevőnek joga van a hiba ingyenes, időben történő és megfelelő eltávolítására. Az OP Health Care s.r.o. dönt a hiba eltüntetésének módjáról és köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni (a Polgári Törvénykönyv 622. törvényének 1. bekezdése).
V.2. A hiba kiküszöbölése helyett a vevő kérheti az áruk cseréjét, vagy ha a hiba csak az áruk egy részére vonatkozik, ennek a résznek a cseréjét, ha az OP Health Care s.r.o. számára keletkeznek indokolatlan költségek a termék ára vagy a hiány súlyossága miatt (a Polgári Törvénykönyv 622. törvényének 2. bekezdése).
V.3. OP Health Care s.r.o. mindig kicserélheti a hibás árut hibátlanra, ahelyett, hogy megszünteti a hibát, ha ez a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket (a Polgári Törvénykönyv 622. törvényének 3. bekezdése).
V.4. Ha olyan hiba lép fel, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy az árut hibátlanul, a megfelelő módon lehessen felhasználni, akkor a vevőnek joga van az árut kicserélni, vagy a vásárlási szerződéstől való elállási jogot gyakorolni (a Polgári Törvénykönyv 623. törvényének 1. bekezdése). Ha az áruk hibái helyrehozhatatlanok, a fogyasztónak ésszerű árengedményre van joga.
V.5. A vevőnek joga van az áruk cseréjéhez vagy a szerződéstől való elálláshoz, még akkor is, ha a hiba javítható, de a vevő a javítást követően nem tudja megfelelően használni az árut (a Polgári Törvénykönyv 623. törvényének 1. bekezdése.) A hiba megismétlődése a javítás után olyan állapot, ha ugyanaz a hiba legalább két korábbi javítás után harmadik alkalommal fordul elő, az OP Health Care s.r.o.-nál való panasz benyújtás alapján.
V.6. A vevőnek joga van az áruk cseréjéhez vagy a szerződéstől való elálláshoz akkor is, ha a hibák kiküszöbölhetők, de a vevő nem tudja a tárgyat megfelelő módon felhasználni a nagyobb számú hibák esetén. Legalább három különféle javítható hibát tekinthetünk egyszerre nagyobb számú hibának, amelyek mindegyike megakadályozza a megfelelő felhasználást (a Polgári Törvénykönyv 623. törvényének 1. bekezdése).
V.7. Ha olyan helyrehozhatatlan hiba lép fel, amely azonban nem akadályozza meg az áru rendeltetésszerű használatát, akkor a vevőnek ésszerű árengedményre van joga a termék árából (a Polgári Törvénykönyv 623. törvényének 1. bekezdése.)
V.8. Ha a vevőnek joga van az áruk cseréjéhez vagy a szerződéstől való elálláshoz, akkor a vevőtől függ, hogy melyik jogot gyakorolja. Amint azonban kiválasztja e jogok egyikét, már nem változtathatja meg ezt a választást egyoldalúan.
V.9. A fogyasztó köteles a terméket a javítás vagy a módosítás elvégzésének időpontjától számított egy hónapon belül, és ha azt később hajtották végre, akkor annak értesítésétől számított egy hónapon belül kell átvennie a terméket. Ennek elmulasztása esetén tárolási díjat kell fizetnie a fogyasztónak (a Polgári Törvénykönyv 656. törvényének 1. bekezdése.) Ha a fogyasztó a kézhezvételétől számított hat hónapon belül nem veszi át a terméket, az OP Health Care s.r.o. jogában áll a terméket eladni. Ha az OP Health Care s.r.o. ismeri a fogyasztó címét, és ha ez nagyobb érték kérdése, akkor az OP Health Care s.r.o. köteles a fogyasztót előzetesen értesíteni a tervezett eladásról, és ésszerű kiegészítő időtartamot biztosít neki a tárgy átvételére (a Polgári Törvénykönyv 656. törvényének 2. bekezdése.) Ha az át nem vett tárgyat eladják, akkor az OP Health Care s.r.o. a fogyasztónak az eladásból származó bevételt a tárolási díj és az eladási költségek levonása után (a Polgári Törvénykönyv 656. törvényének 3. bekezdése) fizeti ki.

VI. A hibákért való felelősségvállalási jogok megszűnése

VI.1. A hibákért való felelősségvállalási jogok megszűnik, ha a termékre vonatkozó jótállási idő lejár, ha a jótállási időszak alatt nem gyakorolták őket (a Polgári Törvénykönyv 626. törvényének 1. bekezdése)
VI.2. A gyorsan romló termékekkel kapcsolat felelősségi jogokat legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolni; egyébként a jogok lejárnak (a Polgári Törvénykönyv 626. törvényének 2. bekezdése)
VI.3. Használt tárgy esetén a hibákért való felelősség joga akkor jár le, ha azt nem használták ki a használt tárgynak a vevő általi átvételétől számított 24 hónapon belül (a Polgári Törvénykönyv 626. törvényének 3. bekezdése)

VII. A fogyasztói viták alternatív megoldásai

VII.1. A 391/2015 törvény értelmében az alternatív vitarendezési eljárás és egyes jogszabályok (a továbbiakban: „AVE") módosításai esetén lehetséges, hogy az OP Health Care s.r.o. és a vevő, mint fogyasztó között felmerülő vitákat alternatív módon, az alternatív vitarendezési eljárásban, az AVE keretében oldják meg.
VII.2. A fogyasztónak joga van az OP Health Care s.r.o.-hoz fordulni jogorvoslati kérelemmel, ha nem elégedett azzal, ahogyan az OP Health Care s.r.o. rendezte panaszát, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az OP Health Care s.r.o. megsértette jogait (AVE 11. sz. törvényének 1. bekezdése).
VII.3. A fogyasztónak joga van benyújtani az) alternatív vitarendezési kezdeményezését, (a továbbiakban: AVE tárgy) ha az OP Health Care sro az 1. bekezdés szerint elutasítóan válaszolt a kérelemre, vagy nem válaszolt rá a benyújtásától számított 30 napon belül (AVE 11. sz. törvényének 2. bekezdése).
VII.4. Az AVE tárgyai állami szervek (például a Hálózati Iparágak Szabályozási Hivatala, az Elektronikus Hírközlés és Postai Szolgáltatások Szabályozási Hivatala vagy a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság), valamint más felhatalmazott jogi személyek, ahol a vevőnek joga van választani az AVE-szervezetek között. Az alternatív vitarendezési szervezetek listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának weboldalán, a www.mhsr.sk oldalon (az AVE 3. törvénye.)
VII.5. A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárásairól és feltételeiről szóló további információk az AVE szervezetek weboldalain találhatók.
VII.6. Abban az esetben, ha a szóban forgó vita határokon átnyúló jogvita, a fogyasztónak joga van felvenni a kapcsolatot az európai Fogyasztóközponttal, amely kézbesítési címet, e-mail címet vagy telefonos kapcsolatot fog biztosítani a vita alternatív rendezéséhez való szervezetről, amely illetékes az alternatív vitarendezéshez.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A fogyasztó panaszait a felügyeleti hatósághoz nyújthatja be, amely ellenkező rendelkezés hiányában a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (a 20. sz. Fogyasztóvédelmi törvényének 1. bekezdése.)
VIII.2. A fogyasztó panaszai az illetékes felügyeleti hatósághoz nyújthatja be.
VIII.3. Ez a panasztételi eljárás 2013. február 06-án lép hatályba. Az OP Health Care s.r.o. fenntartja a jogot a jelen panasztételi eljárás megváltoztatására, előzetes értesítés nélkül.

 

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások

Sütiket használunk a weboldal látogatottságának fokozására, teljesítményének elemzésére és a használatra vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az USA-ban vagy más országokban lévő partnereknek. A „Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön kijelenti, hogy beleegyezik ebbe az adatkezelésbe. Részletes információkat lejjebb talál, illetve beállíthatja a preferenciáit.

Adatvédelmi nyilatkozat

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Vásárlás folytatása Megrendelés